«Инҷо Душанбе-пойтахти Ҷумҳурии Тоҷикистон!»

Имруз рузи пахши барномахои Радиои Точикистон аст. Он радиое, ки тавонист шунавандаро «офарад», тавонист ба як чузъи зиндагии мардум табдил ёбад. Марди дехкон хатман «Хайёти дехот»-ро гуш мекард, «Театр дар назди микрофон» мехри хунару сахнаи театриро ба дили хазорхо нафар чо кард, холо хам дил ба ёди «Сухбати дустон» гум мезанад, мардум кам хамрозе ба мисли «Хамроз» дошт, акнун дарк мекунем, ки «Афсона барои хурдтаракон» хамаги хакикати зиндагии мо будаанд, «Таронаи шабхангом» куфти рузи пурташвиши кориро мебаровард, «Ахбор»-аш ба ин хад шунидани буд, ки дар он харфе аз куштору таркишу вахшоният набуд, «Манзари адаб» -кони маъниву одоби шоиста буду «Савту калом» пур аз дурри маъни ва савту каломи чонбахш. Ва албатта рузи мардум бо «наво»-и «Шайпур» огоз мегашту то як поси шаб ба Радио пайванди дошт.

Иди Радио барои хама алокамандон, собикадорон, шунавандагон ва хамкорони гироми МУБОРАК БОД!!! Ташаккур барои хама захмату талошхо, барои бо сухан барнома сохтану инсони комил «сохтан»!!!

Мо кушиш мекунем дар зер номи онхоеро, ки аз рузхои аввал то имруз дар Радио фаъолият доштанду доранд, биёрем.Бо маъзарат аз онхое, ки номашонро фаромуш мекунем, аз эшон ва ё наздику пайванди онхо, хохиш мекунам, дар зери ин матлаб ному насаби аз ин чониб  фаромушшударо биёранд:

 • Абдукодир Маниёзов
 • Абдурашид Хучамкулов
 • Субхон Рахматов
 • Сулаймон Зохиров (собик Раиси Кумита)
 • Музаффара Рустамова
 • Агреппина Ржевская
 • Мустафокул Нумухаммадов (Раиси собики Кумита)
 • Хомид Мухаммадиев
 • Файзулло Арабов
 • Хаким Шарифов
 • Саидали Бурхонов
 • Иброхим Рахматов
 • Николай Томилов
 • Хасан Хучаев
 • Тилло Каримов
 • Болта Чураев
 • Чунайдулло Зайдуллоев
 • Владимир Попов
 • Севарой Косимова
 • Маргарита Мызникова
 • Камолиддин Бойбобоев
 • Александра Громова
 • Точиниссо Гафурова
 • Клара Котова
 • Таиссия Мэллер
 • Уриэль Полтиэлов
 • Мерган Султонов
 • Саидчон Солиев
 • Минуэль Левин
 • Пирбой Бадалов
 • Владимир Орлов
 • Хафиз Муродов
 • Михаил Битнер
 • Исмоил Отабеков
 • Самад Шарифов
 • Илья Гриднев
 • Масъуд Муллочонов
 • Санавбар Азизова
 • Камол Афзали
 • Бурхон Рахмонов
 • Абдулахад Мирзоахмадов
 • Хайрулло Иброхимов
 • Мархабо Юсуфова
 • Наима Каххорова
 • Мунира Хакимова
 • Хокима Назарова
 • Мухаббат Икромова
 • Иноят Рустамова
 • Мархабо Лутфуллоева
 • Сановбар Азизова
 • Сабохат Кудратова
 • Ойдиной Даминова
 • Зинаида Катриченко
 • Мохира Мухиддинова
 • Сония Бобоева
 • Людмила Кравцова
 • Нина Бакоева
 • Махфират Холикова
 • Начминиссо Умарова
 • Мукаррама Мансурова
 • Гулчехра Латифова
 • Азизгул Юсуфова
 • Мукаддас Расулова
 • Мухтарам Максудова
 • Александра Леонова
 • Азиза Нуруллоева
 • Низом Холиков
 • Бурхон Рачабов
 • Саодат Чураева
 • Саттор Турсун
 • Аслам Адхам
 • Сорбон
 • Бурхон Гани
 • Адаш Истад
 • Ашур Сафар
 • Ато Хамдам
 • Улмас Чамол
 • Чумъа Одина
 • Хадиса Курбонова
 • Мустафо Шарки
 • Мухаммад Гоиб
 • Хабибулло Нозири
 • Хакназар Гойиб
 • Иноят Насриддин
 • Абдурофеъ Рабизода
 • Нори Алимухаммадова
 • Нурмухаммад Ниёзи
 • Чамолиддин Каримзода
 • Уруни Назар
 • Мансур Султонов
 • Шарифчон Мирзоев
 • Турсунпулод Аминчонов
 • Саидчон Почоев
 • Нина Сиваева
 • Хайрулло Сайфуллоев
 • Галина Рябова
 • Музаффара Махмудова
 • Лидия Сербул
 • Мухаббат Самадова
 • Шоди Махмадов
 • Файзулло Ансори
 • Туйчи Хасанов
 • Файз Уразов
 • Кодир Наими
 • Рачабали Кудратов
 • Нусратшох Таваллоев
 • Саид Богиров
 • Косим Дайлами
 • Махмуд Туроби
 • Додочон Рачаби
 • Лайло Шарифова
 • Мурод Шарифи
 • Иброхим Умаров
 • Носир Исмоилов
 • Саъдулло Рахматуллоев
 • Абдукаххор Халилов
 • Мухиддин Кодиров
 • Маъруф Орифов
 • Абдучаббор Ваххобов
 • Туронхонум Казнави
 • Сабохат Кудратова
 • Гулниссо Замони
 • Олим Заробеков
 • Заррина Абдулвохидова
 • Амиргулзорхон Кучакбеков
 • Мирзошох Ватаншоев
 • Зевар Чураева
 • Аъзам Ятимов
 • Мухаммад Раббони
 • Насрулло Рамазонов
 • Михаил Бобоев
 • Худойберди Эгамбердиев
 • Мухаммадкул Хочиев
 • Сироч Вохидов
 • Шодмон Сафоев
 • Ханафи Махмудов
 • Бурхоннидин Каримов
 • Асрориддин Салимов
 • Вера Кошечкина
 • Йулдошбой Шерматов
 • Рузибой Махсумов
 • Хикматулло Насруллоев
 • Бахтибек Асалбеков
 • Курбонали Хучамов
 • Насрулло Тиллоев
 • Чумъа Расулов
 • Рахматшох Додхудоев
 • Бобочон Шафиев
 • Неъмат Очилов
 • Саидмурод Рабиев
 • Мухаммадумар Нурматов
 • Рустамбек Назриев
 • Бури Икромов
 • Бобокалон Эшонкулов
 • Шарифчон Рачаби
 • Шавкат Шукуров
 • Давлатали Рахмоналиев
 • Хамроали Хочиматов
 • Римма Федоренко
 • Лаззат Диловаров
 • Асрориддин Шарифов
 • Элмурод Насруллоев
 • Улмас Эркаев
 • Мавлон Мирзоев
 • Шохона Одинаева
 • Низомшохи Низом
 • Аличон Чураев
 • Назира Давлатова
 • Ниёзбеки Каландар
 • Отабек Гоибов
 • Иззатбек Идиев
 • Абдукайюм Аслонов
 • Кудратулло Юнусов
 • Амонкул Одилов
 • Хушбахт Беков
 • Усмон Шарифов
 • Сангин Гулов
 • Мукаддас Расулова
 • Азизгули Юсуф
 • Гулрухсори Солех
 • Асхоби Юсуф
 • Фарруз Зиёев
 • Дилбар Сабзалиева
 • Мохшариф Холикова
 • Чаманорои Холик
 • Абдухалили Иброхим
 • Искандар Мирзоев
 • Шерали Нагзали
 • Хосият Ахмадова
 • Мохира Ахмадова
 • Яхё Баротов
 • Мусаллам Бахриддинов
 • Амриддин Аслиддинов
 • Жанна Назаршоева
 • Човид Муким
 • Карим Муссо
 • Карими Салимзод
 • Абдурахмони Абдулло
 • Гулнора Бадалова
 • Мухаммадёкуби Даврон
 • Анвари Латиф
 • Мавчуда Сохибназарова
 • Абдугаффори Убайдулло
 • Шоистаи Ахмад
 • Илхоми Файз
 • Мукаррамаи Мансур
 • Хушназар Хакназаров
 • Султон Сафар
 • Маъруф Бобочон
 • Саидали Маъмур
 • Аскар Хаким
 • Чумъа Дуст
 • Саидали Сиддиков
 • Мухаммадрахими Сайдар
 • Фотех Абдулло
 • Хокими Азиз
 • Хафизабону Хамидова
 • Галина Стешенко
 • Чамилаи Чамол
 • Бегимниссо Икромова
 • Муродали Ятимов
 • Нигора Сангова
 • Рачаб Саиди
 • Хонбибии Эргаш
 • Мирзохайёт Давлатов
 • Мирзошохрух Асрори
 • Тагоймурод Нуралиев
 • Курбонали Максудов
 • Нурулло Ниёзов
 • Сафаргул Олими
 • Фируза Саидова
 • Шахло Насриддинова
 • Чумъаи Мирзо
 • Ориф Султонов
 • Сайфулло Салимов
 • Саидамин Садриддинов
 • Зиёдулло Шахиди
 • Кудратулло Яхёев
 • Амирбек Мусоев
 • Абдулхай Асроров
 • Абдучаббор Ваххобов
 • Рахмат Эшонов
 • Сайф Рахимзоди Афарди (собик Раиси Кумита)
 • Исматулло Саидов
 • Шахобиддин Хакназаров
 • Заъфарон Мухаббатова
 • Кимматулло Рачабов
 • Владимир Шлыков
 • Худоёр Курбонбеков
 • Собир Султон
 • Семен Герштейн
 • Озода Ашурова
 • Далер Абдухоликзода
 • Соро Турсунова
 • Махкам Хочикулов
 • Тагоймурод Шарифов
 • Мирзо Назиров
 • Нина Попова
 • Нелла Юнусова
 • Идигул Махмудова
 • Мохсанам Начмиддинова
 • Салохиддин Нурзода
 • Хайруллои Фатхулло
 • Садриддини Абдумалик
 • Зинатулло Исмоилов
 • Владимир Гончаров
 • Саидмирзо Холов
 • Хонбиби Эшбуриева
 • Маърифат Холикова
 • Салима Ризозода
 • Рахимкул Гуфронов
 • Холиса Одинаева
 • Маннон Чалолов
 • Фузайл Абдураззоков
 • Мохира Мухиддинова
 • Валентина Гурьянова
 • Стелла Кольцова
 • Нина Раскатова
 • Файзиниссо Чураева
 • Абдушукур Азимов
 • Фатхиддин Асоев
 • Ёрмад Исмоилов
 • Чамшед Валиев
 • Кобил Шакаров
 • Хамза Хамзаев
 • Махмуд Мачидов
 • Владимир Лещенко
 • Саидмирзо Холов
 • Дора Хонимова
 • Истадой Чуракулова
 • Мамлакат Чалолиддинова
 • Мухиба Асадуллоева
 • Хусейн Сафарзода
 • Робия Мухаммадиева
 • Зулфия Салмонова
 • Салима Исмоилова
 • Латофат Розибекова
 • Угулой Ахророва
 • Рашида Хабибулина
 • Шаъмигул Убайдова
 • Ситора Мирзошоева
 • Махина Лоикова
 • Зухро Чабборова
 • Фируза Сулаймонова
 • Зулфия Сафарова
 • Георгий Мазуровский
 • Эмомали Тохиров
 • Мухбира Аюби
 • Зевар Давлатова
 • Луъбат Бурхонова
 • Олег Ватель
 • Зинаида Катриченко
 • Эркин Маназаров
 • Абдусалом Рахимов
 • Алиназар Хучаев
 • Ахмадчон Косимов
 • Собирчон Ёкубов
 • Косимчон Мамачонов
 • Уктам Холиков
 • Абдулло Омиров
 • Лолахон Сатторов
 • Арслон Кулдошев
 • Чуракул Ашуркулов
 • Бердиали Низомиддинов
 • Ираида Середина
 • Рустам Чураев
 • Аличон Сирус
 • Кундуз Бобоева
 • Ирина Гуллер
 • Саид Косимов
 • Олимчон Хайдаров
 • Эронгул Саидова
 • Абдумалик Саломов
 • Аъзам Ятимов
 • Ашур Ашуров
 • Кутбия Икромова
 • Хикматулло Носиров
 • Мунира Иноятова
 • Комилчон Шамшеров
 • Меърочиддин Асоев
 • Лола Кенчаева
 • Шодмон Файзалиев
 • Зухро Санакулова
 • Хаким Шарифов (собик Раиси Кумита)
 • Тохир Гаффоров (собик Раиси Кумита)
 • Мирмуллоев (собик Раиси Кумита)
 • Гафур Ахроров (собик Раиси Кумита)
 • Аминчон Хочибоев (Шукухи) (собик Раиси Кумита)
 • Гойиб Каландаров (собик Раиси Кумита)
 • Мирбобо Миррахимов (собик Раиси Кумита)
 • Акбар Чураев (собик Раиси Кумита)
 • Атохон Сайфуллоев (собик Раиси Кумита)
 • Даврон Ашуров (собик Раиси Кумита)
 • Бобочон Икромов (собик Раиси Кумита)
 • Иброхим усмонов (собик Раиси Кумита)
 • Убайдулло Рачабов (собик Раиси Кумита)
 • Асадулло Рахмонов (собик Раиси Кумита)
 • Мухаммадсаид Пирзода -Раиси Кумитаи ТВ ва Радиои назди Хукумати Чумхурии Точикистон

Ва умедворем, ки хотирахои ширин аз хондани ин ному насабхо сахифагардон шуданд. Аммо барои ман чизи тамоман гайриодди ин буд, ки миёни хама онхое, ки ман ному насаби онхоро пайдо кардаму инчо овардам, касе ҶАЛИЛОВ набуд 🙂

Хушбахтона, ки ман дар ин даргохи мукаддас — Радиои Точикистон кор кардаам ва тачриба омухтаам ва аз ин ифтихор ҳам мекунам!!!

IMG_0651

IMG_0663

IMG_0654

IMG_0669 IMG_0667

IMG_0689 IMG_0670 IMG_0673

IMG_0701 IMG_0692 IMG_0699

IMG_0711

IMG_0719 IMG_0727 IMG_0741 IMG_0749  IMG_0756

=============================================================================

Реклама

комментария 2

 1. Мунаввара Арабова (Каримова) низ диктори аввалин буданд

 2. Бародаро Шодмон Сафоев рухаш шод бод 20.04.2016 сол. Соати 14:50 аз дунё гузаштааст.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

w

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: